دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

فاصله شما تا ایروان

از شهر شما تا ایروان

 فاصله شما تا ایروان

آبادان

فاصله آبادان تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 1483 کیلومتر

فاصله آبادان تا ایروان ---------1835 کیلومتر

آمل

فاصله آمل تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 972 کیلومتر

فاصله آمل تا ایروان ---------1324 کیلومتر

اراک

فاصله اراک تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 893 کیلومتر

فاصله اراک تا ایروان ---------1245 کیلومتر

اردبیل

فاصله اردبیل تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 440 کیلومتر

فاصله اردبیل تا ایروان ---------682 کیلومتر

ارومیه

فاصله ارومیه تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 305 کیلومتر

فاصله ارومیه تا ایروان ---------657 کیلومتر

اصفهان

فاصله اصفهان  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 1065 کیلومتر

فاصله اصفهان تا ایروان ---------2040 کیلومتر

اهواز

فاصله اهواز  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 1340 کیلومتر

فاصله اهواز  تا ایروان ---------1692 کیلومتر

بابل

فاصله بابل تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 960 کیلومتر

فاصله بابل تا ایروان ---------1268 کیلومتر

بندرعباس

فاصله بندرعباس  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 2018 کیلومتر

فاصله بندرعباس  تا ایروان ---------2369 کیلومتر

تهران

فاصله تهران تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 796 کیلومتر

فاصله تهران تا ایروان ---------1148 کیلومتر

مشهد

فاصله مشهد تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 1688 کیلومتر

فاصله مشهد تا ایروان ---------2040 کیلومتر

تبریز

فاصله تبریز  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 174 کیلومتر

فاصله تبریز تا ایروان ---------526 کیلومتر

شیراز

فاصله شیراز  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 1552 کیلومتر

فاصله شیراز  تا ایروان ---------1904 کیلومتر

 کرمانشاه

فاصله کرمانشاه  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 746 کیلومتر

فاصله کرمانشاه  تا ایروان ---------1098 کیلومتر

رشت

فاصله رشت  تا جلفا (مرز ایران و ارمنستان) ---------- 628 کیلومتر

فاصله رشت  تا ایروان ---------1012 کیلومتر

دیگر مطالب