دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

ویزای مهاجرتی آمریکا چیست؟

روادید مهاجرتی ایالت متحده آمریکا

وبزا (روادید) مهاجرتی سندی است صادر شده از طرف افسر کنسولی ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور آمریکا  که به شما اجازه می دهد به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و برای پذیرش اقامت دائم قانونی (LPR) درخواست کنید. مامور مهاجرت اداره گمرک و حفاظت مرزی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا تصمیم نهایی را جهت اجازه یا منع ورود شما به عنوان مقیم دائم قانونی اتخاذ می کند. هنگامی که شما به عنوان مقیم دائم قانونی پذیرفته شدید، به طور کلی حق دارید به صورت دائم در ایالات متحده کار و زندگی کنید. معمولا در عرض سه ماه پس از ورود شما به ایالات متحده، اداره تابعیت و مهاجرت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده کارت اقامت دائم (گرین کارت) شما را به نشانی جدیدتان در ایالات متحده ارسال خواهد کرد.