دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

سفارت آمریکا در دبی، آنکارا، ایروان، کدام بهتر است؟

خدمات سفارت آمریکا

سفارت آمریکا در دبی، آنکارا، ایروان، کدام بهتر است؟ - کدام راحتر وبزا می دهد؟ و...

هموطنان عزیز معیارهای پذیرفتن و یا رد کردن شما برای درخواست ویزا، معیارهایی مشخص است که در کلیه سفارت های آمریکا یکسان است طیق اعلام سفارت آمریکا در تاریخ 17 دسامبر 2012 سفارت های ایروان، آنکارا و دبی درخواست ویزای شهروندان ایرانی را قضاوت خواهند کرد از این سوی تفاوتی در تصمیم گیری در این سه شهر وجود ندارد، تنها تفاوت آن در تعیین وقت سفارت است که با توجه به درخواست ها ممکن است تفاوت های  زیادی داشته باشد.