دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

چه وسایلی را می توانم در هنگام ورود به سفارت همراه خود داشته باشم؟

سفارت آمریکا درارمنستان

به هنگام ورود به سفارت آمریکا تنها می توانید مدارک خود را به همراه داشته باشید در هنگام ورود به سفارت بازید بدنی و کنترل امنیتی می شوید لطفا به نکات زیر توجه فرمایید.

- عکس برداری و قدم زدن در اطراف سفارت اکیدآ ممنوع  می باشد.

- داشتن وسایل اکترونیکی از جمله تلفن همراه وغیره ممنوع می باشد.

- از به همراه داشتن نوشیدنی و خوراکی اکیدآ خوداری کنید.