دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

آیا می توانیم با همراه برای مصاحبه سفارت حضور پیدا کنیم؟

مصاحبه سفارت آمریکا در ایروان

به هیچ عنوان نمی توانید همراه کسی وارد سفارت شوید حتی اگر شهروند آمریکا باشید، تتها کسانی که اسمشان در لیست مصاحبه است می توانند به همراه پاسپورت و یا کپی پاسپورت وارد سفارت شوند اگر مادر و یا پدر پیری دارید نگران آنها نباشید کارکنان سفارت آمریکا در داخل سفارت به آنها کمک می کنند.